Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Generalforsamling den 7. maj 2017
Formandens beretning
 
I 2016 har bestyrelsen primært beskæftiget sig med vedligeholdelse af vejene samt afvanding af samme.
 
Med hensyn til vejenes vedligeholdelse foreslog bestyrelsen på generalforsamlingen i 2016, at der for fremtiden skulle bruges knust beton i stedet for stabilgrus. Den knuste beton vi har anvendt, har desværre været af svingende kvalitet og derfor har vi fravalgt dette og på anbefaling fra andre grundejerforeninger skiftet til knust asfalt. Dette er lagt på toppen af den østlige del af Hummervej, på stigningen af Laksevej, samt på den yderste del af Krebsevej mod Tinghøjvej. Af de tilbagemeldinger bestyrelsen har modtaget fra medlemmer og vor egen opfattelse er, at dette produkt er velegnet til vore veje. Når den knuste asfalt er kørt til, bliver den fast og påvirkes ikke væsentligt af skybrud. Knust asfalt er delvis gennemtrængelig for regnvand og vandafledning kan fortsat foretages ud i rabatterne.
 
Hvis vi udfører asfalttæppebelægning med opkant, som på Krebsevej m.fl., skal der også etableres vej-afvanding til brønde og faskiner. Større faskiner skal godkendes af Syddjurs Kommune. Samtidig kan nedsiv-ning være problematisk nogle steder i områder, som består af ler og er derfor uegnet til nedsivning. Det vil i nogle tilfælde kræve jordbundsundersøgelser, for at give sikkerhed for, at nedsivning er muligt. Anvendelse af knust materiale giver mulighed for afvanding i græsrabatter, og derved kan de fleste faskiner undlades.
 
Bestyrelsen er heller ikke indstillet på at asfaltere den vestlige del af Hummervej fra ”toppen” ud for Ørred-vej til Vandkærsholmsvej, da vejen i stor udstrækning bliver benyttet af ikke-medlemmer (fra anden grundejerforening). For at imødegå større skader på denne strækning ved skybrud, er der på den nederste vestlige del af Hummervej etableret en ”grøft”, der fører vandet til en nyetableret faskine.
 
Vi har fået ny broformand, som sammen med sit hold,har gjort et godt arbejde med broen. Med hensyn til stranden omkring badebroen har man forsøgt at renholde arealet så godt som muligt. I 2016 har det været nødvendigt at fjerne en del tang. Vi vil forsøge at rengøre stranden op til sommerferien.
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til beskæring af træer og buske langs veje og skel, samt af høje træer inde på grundene, så flest mulige medlemmer får lys, luft og udsigt. Ejere af ubebyggede grunde bedes holde grunden i en sådan stand, at beplantningen ikke generer naboer eller skæmmer området.
 
Til slut kan det oplyses, at det er lykkedes at få ca. 95% af områdets parceller som medlemmer. Besty-relsen skal opfordre alle til, at indbetaling til grundejerforeningen tilmeldes Betalingsservice.. NB: HUSK ved ændring af adresse, telefonnummer og mail-adresse, at meddele dette til foreningens kasserer.
 
 
Med venlig hilsen
Steen Pedersen
Formand